Płać kartą w urzędzie

karta bank 01

Kampania informacyjna

Szybki kontakt

Gmina Milejczyce
ul. Szkolna 5
17-332 Milejczyce
tel. 85 657-90-70

email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Cyfrowy urząd - Wrota Podlasia

Kampania informacyjna

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa

Przydatne odnośniki

Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Dziennik Urzędowy
Województwa Podlaskiego
Program Rodzina 500 plus
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Wrota Podlasia

Liczba gości

Odwiedza nas 50 gości oraz 0 użytkowników.

Aktualności

Konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Milejczycach - ogłoszenie

Zarządzenie Nr 164/2022 Wójta Gminy Milejczyce z dnia 21 kwietnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Milejczycach

Na podstawie art.63 ust.3 w związku z art.29 ust.1 pkt 2 ustawy z 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz.U. z 2021 r. poz. 1082 z późn. zm.) oraz § 1 ust. 1 Rozporządzenie MEN z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz.U. z 2021 r. poz. 1428 ), zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Ogłaszam konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Milejczycach.
2. Ogłoszenie o konkursie stanowi załącznik do zarządzenia.

§ 2. Ogłoszenie o konkursie zamieszcza się:
1) na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu;
2) na stronie internetowej: www.milejczyce.pl
3) w miejscu ogólnodostępnym w siedzibie Urzędu Gminy Milejczyce;

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy Milejczyce.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt
Jerzy Iwanowiec

 

Załącznik do Zarządzenia Nr 164/2022 Wójta Gminy Milejczyce  z dnia.21 kwietnia 2022 r.

Ogłoszenie o konkursie

Wójt Gminy Milejczyce ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Milejczycach

1. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w § 1, § 2 i § 6 oraz w § 12 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wyma-gań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (Dz. U. z 2021 r. poz. 1449).
2. Zgodnie z § 1 ust.2 pkt 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U.z 2021 r. poz. 1428 ), oferty osób przystępujących do kon-kursu muszą zawierać:
a) uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcję funkcjonowania i rozwoju Szkoły Podstawowej w Milejczycach,
b) życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o:
– stażu pracy pedagogicznej – w przypadku nauczyciela albo
– stażu pracy dydaktycznej – w przypadku nauczyciela akademickiego,
- stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym – w przypadku osoby niebędą-cej nauczycielem,
c) oświadczenie zawierające następujące dane osobowe kandydata:
– imię (imiona) i nazwisko,
– datę i miejsce urodzenia,
– obywatelstwo,
– miejsce zamieszkania (adres do korespondencji),
d) poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w lit. b: świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu lub innych dokumentów potwierdzających okres zatrudnienia,
e) poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych, z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą,
f) w przypadku cudzoziemca - poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem ko-pie:
- dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego, o którym mowa w ustawie z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U. z 2021 r. poz. 672), lub
- dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, na kierunku filologia polska, lub
- dokumentu potwierdzającego prawo do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego języka polskiego,
g) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowni-czym,
h) oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ściga-ne z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne,
i) oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
j) oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicz-nych (Dz. U. z 2021 r. poz. 289),
k) oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i ust. 3a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 1633),
l) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego – w przypadku nauczyciela,
m) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,
n) w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego - oświadczenie, że kandydat nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 1762), lub karą dyscypli-narną, o której mowa w art. 276 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnic-twie wyższym i nauce (Dz. U. z 2022 r. poz. 574 z późn. zm.), lub karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyż-szym (Dz.U. z 2017 r. poz. 2183 z późn. zm.),
o) oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych.
3. Oferty należy składać w Sekretariacie Urzędu Gminy Milejczyce (pokój nr 2), w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym, numerem telefonu i adresem e-mail oraz z dopiskiem „Konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Milejczycach.” w terminie do dnia 30 maja 2022 r. do godz. 15.00
4. Dopuszcza się złożenie oferty w postaci elektronicznej. Oferta składana w postaci elektronicznej powinna być opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP i zawierać elektroniczne kopie dokumentów wymaganych, jako załączniki do oferty.
5. Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Wójta Gminy Milejczyce.
6. O terminie i miejscu przeprowadzenia konkursu kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie za pośrednictwem telefonu i adresu e-mail podanego na kopercie oferty.

Zarządzenie Nr 164/2022 Wójta Gminy Milejczyce z dnia 21 kwietnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Milejczycach (PDF, 142 KB)

Klauzula Informacyjna (pdf, 93 kb)

plbyua logo

Rysunek1.ppng

przez internet baner
wrotapodlasiazzielonym

Wniosek o dowód

dowod 01
dyz aptek 2022a