Płać kartą w urzędzie

karta bank 01

Kampania informacyjna

Szybki kontakt

Gmina Milejczyce
ul. Szkolna 5
17-332 Milejczyce
tel. 85 657-90-70

email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Cyfrowy urząd - Wrota Podlasia

Kampania informacyjna

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa

Przydatne odnośniki

Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Dziennik Urzędowy
Województwa Podlaskiego
Program Rodzina 500 plus
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Wrota Podlasia

Liczba gości

Odwiedza nas 190 gości oraz 0 użytkowników.

Aktualności

Posadź las!

Rolnicy, którzy mają w planach zalesienie swoich gruntów mogą skorzystać ze wsparcia na zalesienie i tworzenie terenów zalesionych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020. Jest to pomoc, w której można ubiegać się także o dofinansowanie na tworzenie zadrzewień śródpolnych. Nabór wniosków trwa do 1 sierpnia 2022 r.

 

Dodatkowo obszary, na które beneficjent otrzyma dotację będą mogły być objęte coroczną płatnością na ich pielęgnację i utrzymanie w ramach rekompensaty za podjęte zobowiązania. Z pomocy może skorzystać rolnik, który: ma nadany numer identyfikacyjny i jest właścicielem lub współwłaścicielem gruntu przeznaczonego do zalesiania/zadrzewienia lub właścicielem jest jego małżonek.

 

Wsparcie na zalesienie

Jest to pomoc przyznawana jednorazowo do gruntów wykazanych w ewidencji gruntów i budynków jako grunty rolne, użytkowane jako grunty orne albo sady, albo grunty z sukcesją naturalną. Grunty muszą być także przeznaczone do zalesienia w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. W przypadku braku planu wsparcie przyznawane jest, gdy zalesianie gruntów nie jest sprzeczne z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. Powierzchnia nasadzeń powinna wynosić co najmniej 0,1 ha o szerokości większej niż 20 m, przy czym wymogu, który dotyczy szerokości gruntu, nie stosuje się, jeżeli grunty te graniczą z lasem lub obszarem zalesionym. Jednak w przypadku tzw. gruntów z sukcesją naturalną, wsparcie na zalesienie przysługuje, jeżeli na tych gruntach, zgodnie z planem zalesienia, jest wymagane wykonanie zalesienia.

 

Pomoc nie jest przyznawana do gruntów położonych na:

obszarach Natura 2000 lub obszarach specjalnej ochrony ptaków, chyba że planowane wykonanie zalesienia nie jest sprzeczne z planami ochrony albo planami zadań ochronnych tych obszarów albo celami ochrony tych obszarów,

obszarach rezerwatów przyrody, parków krajobrazowych, parków narodowych lub obszarami ich otulin, chyba że planowane wykonanie zalesienia nie jest sprzeczne z celami ochrony tych obszarów.

Rolnik ubiegający się o wsparcie zobowiązuje się do wykonania zalesienia gruntu zgodnie z wymogami planu zalesienia, a gdy jest to przewidziane w planie zalesienia – wykona również jego ogrodzenia lub zabezpieczenia drzewek trzema palikami. Taki plan jest sporządzany na wcześniejszy wniosek beneficjenta przez Nadleśniczego Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe. W jednym wniosku można ubiegać się o wsparcie na zalesienie gruntów objętych jednym planem zalesienia.

 

Zalesienie wykonuje się:

  • przy użyciu sadzonek drzew i krzewów gatunków lub rodzajów rodzimych (tabela 1.);
  • przy zastosowaniu mieszanki gatunków drzew;
  • zgodnie z liczbą sadzonek drzew lub krzewów na hektar (tabela 2.);
  • zgodnie z wymogami planu zalesienia;
  • w odległości co najmniej 2 m od granicy sąsiedniego gruntu stanowiącego własność innego podmiotu.

 

Więcej informacji na stronie Podlaskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego.

 

 

 

 

 

 

 

plbyua logo

Rysunek1.ppng

przez internet baner
wrotapodlasiazzielonym

Wniosek o dowód

dowod 01
dyz aptek 2022a