Płać kartą w urzędzie

karta bank 01

Kampania informacyjna

Szybki kontakt

Gmina Milejczyce
ul. Szkolna 5
17-332 Milejczyce
tel. 85 657-90-70

email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Cyfrowy urząd - Wrota Podlasia

Kampania informacyjna

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa

Przydatne odnośniki

Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Dziennik Urzędowy
Województwa Podlaskiego
Program Rodzina 500 plus
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Wrota Podlasia

Liczba gości

Odwiedza nas 244 gości oraz 0 użytkowników.

DECYZJA zezwalająca na prowadzenie działalności opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

DECYZJA zezwalająca na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

 

Ewidencja:

Ewidencja udzielonych i cofniętych zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Milejczyce


Na podstawie art. 104 § 1, art. 107 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 ze zm.), art. 7 ust.1 pkt. 2 i ust. 6, art. 9 ust. 1, 1aa, 1b i ust. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 r., poz. 2519 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 9 stycznia 2023 r. (data wpływu do urzędu 16.01.2023 r.) firmy mToilet Sp. z o.o. z siedzibą ul. Toruńska 31, 03-226 Warszawa o wydanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych oraz mobilnych urządzeń sanitarnych i transport nieczystości ciekłych z
terenu Gminy Milejczyce udzielam zezwolenia firmie mToilet Sp. z o.o. z siedzibą ul. Toruńska 31, 03-226 Warszawa na
prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych oraz mobilnych urządzeń sanitarnych i transportu nieczystości ciekłych na następujących warunkach:
1. Przedmiot i obszar działalności objętej zezwolenie:
- opróżnianie zbiorników bezodpływowych oraz mobilnych urządzeń sanitarnych i transport nieczystości ciekłych na terenie Gminy Milejczyce.
2. Termin podjęcia działalności:
Termin podjęcia działalności objętej zezwoleniem ustala się na dzień uprawomocnienia się niniejszej decyzji.
3. Wymagania w zakresie jakości usług objętych zezwoleniem:
a) usługi należy wykonywać z zachowaniem najwyższych jakościowo osiągnięć techniki, w szczególności nie powodując zanieczyszczenia środowiska, bez zagrożenia dla zdrowia ludzkiego oraz bez stosowania procesów lub metod, które mogą być szkodliwe dla środowiska;
b) usługi należy wykonać w sposób nie zakłócający ruchu na drogach publicznych, nie powodujący nadmiernego, możliwego uniknięcia hałasu, nie powodując wycieku ścieków na drogi;
c) usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych oraz mobilnych urządzeń sanitarnych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Milejczyce prowadzone będą z wykorzystaniem pojazdów ciężarowych o przeznaczeniu asenizacyjnym, spełniające wymagania techniczne określone obowiązującymi przepisami – wykaz przykładowych
pojazdów:
– samochodem ciężarowym marki IVECO asenizacyjnym o nr rej. WA 5535C;
– samochodem ciężarowym marki IVECO asenizacyjnym o nr rej. WA 5718C;
– dopuszcza się wykorzystanie przez przedsiębiorcę innych pojazdów ciężarowych, które spełniają wymagania techniczne określone obowiązującymi przepisami;
d) pojazdy asenizacyjne, którymi będą świadczone usługi asenizacyjne, należy oznakować i opisać w sposób umożliwiający skontaktowanie się zainteresowanych z firmą świadczącą usługi;
e) pojazdy, którymi podmiot uprawniony będzie prowadził usługi muszą spełniać wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra infrastruktury z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie wymagań pojazdów asenizacyjnych (Dz. U. z 2002 r. Nr. 193 poz. 1617).
4. Niezbędne zabiegi z zakresu ochrony środowiska i ochrony sanitarnej wymagane po zakończeniu działalności objętej zezwoleniem:
Po zakończeniu działalności objętej zezwoleniem należy wykonać następujące zabiegi z zakresu ochrony środowiska i ochrony sanitarnej.:
a) obmyć oraz dokonać dezynsekcji i dezynfekcji pojazdów oraz pomieszczeń służących prowadzonej działalności;
b) usunąć wszystkie zanieczyszczenia znajdujące się na terenie nieruchomości, na której prowadzona była działalność.
5. Inne wymagania szczególne wynikające z odrębnych przepisów, w tym wymagania dotyczące standardu sanitarnego wykonywania usług, ochrony środowiska i obowiązku prowadzenia odpowiedniej dokumentacji działalności objętej zezwoleniem:
a) pojazd wykorzystywany do transportu nieczystości ciekłych należy myć we własnym zakresie przy użyciu środków chemicznych zmniejszających ryzyko zagrożenia epidemiologicznego lub zlecać wykonanie tej usługi podmiotowi specjalistycznemu;
b) przedsiębiorca uprawniony do odbioru i transportu nieczystości ciekłych powinien wystawić dowody korzystania z jego usług z uwzględnieniem ilości, terminu wywozu oraz odbiorcy nieczystości ciekłych;
c) przedsiębiorca obowiązany jest do przestrzegania przepisów:
– ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2022 r. poz 2556 ze zm.),
– ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2022 r. poz. 699 ze zm.) ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022
r. poz. 2519 ze zm.),
– sanitarnych rozporządzeń i przepisów wykonawczych;
d) przedsiębiorca jest obowiązany do sporządzania i przekazywania Wójtowi Gminy Milejczyce kwartalnych sprawozdań, zgodnie z art. 9o ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz. U. z 2022 r. poz. 2519 ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 17 czerwca 2016 r. w sprawie wywozu nieczystości
ciekłych oraz realizacji zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi (Dz. U. z 2019 r.
poz. 1403);
6. Stacja zlewna, do której należy transportować nieczystości ciekłe:
Wodociągi Białostockie ul. Młynowa 52/1, 15-404 Białystok – Oczyszczalnia Ścieków Białystok ul. Produkcyjna 102.
7. Zezwolenie wydaje się na okres 10 lat.
8. W przypadku niewypełnienia wyżej określonych warunków zezwolenia może być cofnięte
bez odszkodowania w trybie art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 r. poz. 2519 ze zm.).

 

DECYZJA  (pdf, 172 kb)

 

 

 

 

 

plbyua logo

Rysunek1.ppng

przez internet baner
wrotapodlasiazzielonym

Wniosek o dowód

dowod 01